ZASADY REKRUTACJI DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Strona główna » Bez kategorii » ZASADY REKRUTACJI DO PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OLSZTYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich Olsztynie
na rok szkolny 2021/2022 

 

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego 
Składanie przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników deklaracji (w formie elektronicznego formularza)  o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko/pełnoletni uczestnik zostało przyjęte.04.05.2021 – 11.05.2021  
Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie na zajęcia (w formie elektronicznego formularza).13.05.2021  28.05.2021 16.08.2021 – 17.08.2021 
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Pałacu Młodzieży. 7.06.2021 godz. 10.00 19.08.2021 godz. 10.00 
Przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia do Pałacu Młodzieży.
Wprowadzanie danych do Systemu. 
do 11.06.2021 godz. 14.00 do 20.08.2021 godz. 14.00 
Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc w Pałacu Młodzieży. 21.06.2021 godz. 10.00 24.08.2021 godz. 10.00 
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022

 

§ 1.

Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z2017 r., poz. 610) oraz Uchwała nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (Dz. Urz. woj. warm.– maz. z 2018 r. poz. 433). 

§ 2.

 1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.  
 2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  
 3. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.  
 4. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole – przyjmowane do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia. 

§  3.

Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący w roku szkolnym 2021/2022 udział w zajęciach organizowanych przez Pałac, w terminie 04-15.05.2021 r. składają (za pomocą internetowego formularzadeklarację  kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, w których dziecko/pełnoletni uczestnik brało udział w 2020/2021 roku szkolnym.  

§  4.

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca, na wybrane zajęcia organizowane przez placówkę. 

§  5. 

Kandydata do Pałacu zamieszkałego w Olsztynie przyjmuje się na wniosek złożony w formie internetowego formularza przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub kandydata pełnoletniego. 

§ 6.

W terminach określonych harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie lub kandydaci pełnoletni wypełniają  w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie doplacówki. 

§ 7.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego. 
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po ustalonym terminie składania wniosków o przyjęcie na zajęcia przeprowadza, z wykorzystaniem systemu elektronicznego, postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

§ 8.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 14 punktów.

  • wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego, 
  • niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego, 
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego, 
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego, 
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego, 
  • samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie, 
  • objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą, 
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. tj.:

  • laureat ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 5 punktów, 
  • finalista ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 4 punkty,

Kolejność złożenia wniosku w sprawie przyjęcia do placówki:

  • w pierwszym tygodniu określonym w harmonogramie – 3 punkty, 
  • w drugim tygodniu określonym w harmonogramie – 2 punkty, 
  • w pozostałym terminie określonym w harmonogramie – 1 punkt. 

Dokumentami potwierdzającymi kryteria, których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, są kserokopie (skany, zdjęcia – przesłane na adres rekrutacja2021@palacolsztyn.onmicrosoft.com dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, natomiast dokumentem potwierdzającym kryterium, którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wniosek o przyjęcie do Pałacu z datą jego złożenia w placówce. 

§ 9.

 1. W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
 2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu drogą elektroniczną woli przyjęcia do placówki. 

§  10.

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.
 2. Rodzice/opiekunowie kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni, który został umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu są zobowiązani, zzachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach  w postaci przesłania zwrotnego maila na adres rekrutacja2021@palacolsztyn.onmicrosoft.com.  
 3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
 4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
 7. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 11.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. 

§ 12.

Po zakończeniu rekrutacji Pałac przyjmuje wychowanków na wolne miejsca lub zwolnione miejsca w pracowniach w ciągu całego roku szkolnego., 

§ 13.

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.  
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit