Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021

Strona główna » Bez kategorii » Zasady rekrutacji do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021

§ 1.

Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) oraz Uchwała nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie (Dz. Urz. woj. warm.– maz. z 2018 r. poz. 433).

§ 2.

 1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany jest dalej „Pałacem” lub „placówką”.
 2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 3. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.
 4. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole – przyjmowane do placówki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego) placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na zajęcia.

§3.

Rodzice/opiekunowie dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący w roku szkolnym 2020/2021 udział w zajęciach organizowanych przez Pałac, w terminie 04-11.05.2020r. Składają (za pomocą elektronicznego formularza) deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, w których dziecko/pełnoletni uczestnik brało udział w 2019/2020 roku szkolnym.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Pałac przeprowadza się na wolne miejsca, na wybrane zajęcia organizowane przez placówkę.

§ 5.

Kandydata do Pałacu zamieszkałego w Olsztynie przyjmuje się na wniosek złożony w formie elektronicznej przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 6.

 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie lub kandydaci pełnoletni wypełniają formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do placówki.

§ 7.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po ustalonym terminie składania wniosków o przyjęcie na zajęcia przeprowadza, z wykorzystaniem systemu elektronicznego, postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 8.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
  w § 2 ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,
 • samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,
 • objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą,
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 14 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLIII/832/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. tj.:
 • laureat ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 5 punktów,
 • finalista ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad i zawodów, w tym sportowych wyłącznie w dyscyplinach realizowanych w placówce – 4 punkty,
 • kolejność złożenia wniosku w sprawie przyjęcia do placówki:
 1. w pierwszym tygodniu określonym w harmonogramie – 3 punkty,
 2. w drugim tygodniu określonym w harmonogramie – 2 punkty,
 3. w pozostałym terminie określonym w harmonogramie – 1 punkt.
 4. Dokumentami potwierdzającymi kryteria, których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, są kserokopie (skany, zdjęcia – przesłane na adres rekrutacja2020@palacolsztyn.onmicrosoft.com) dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia kandydata, natomiast dokumentem potwierdzającym kryterium, którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wniosek o przyjęcie do Pałacu z datą jego złożenia w placówce.

§ 9.

 • W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 • System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu drogą elektroniczną woli przyjęcia do placówki.

§ 10.

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.

2.Rodzice/opiekunowie kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni, który został umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu są zobowiązani, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach  w postaci zwrotnego maila na adres rekrutacja2020@palacolsztyn.onmicrosoft.com.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
  do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

§12.

Po zakończeniu rekrutacji Pałac przyjmuje wychowanków na wolne miejsca lub zwolnione miejsca w pracowniach w ciągu całego roku szkolnego.,

§13.

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
  oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit