Young Grunwald-art, Kowno 2021

Strona główna » Aktualności » Young Grunwald-art, Kowno 2021
Projekt „Young Grunwald-art 2021” finansowany jest ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Międzynarodowy Plener Malarski w Kownie, to kilkudniowa integracja oraz wspólne działania twórcze wychowanków Pałacu Młodzieży w Olsztynie z grupą uczniów Gimnazjum Artystycznego w Kownie.
Priorytet: Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się˛ pomiędzy młodzieżą, polską i litewską.
Temat: Sztuka, historia i tradycja.
Czas trwania projektu: od 06.09.2021 do 08.10.2021
Czas trwania działania (KOWNO): od 06.09.2021 do 11.09.2021

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy poplenerowej ”Young Grunwald-art”
21 września (wtorek), godz. 16:30
Salonik Pałacu Młodzieży, ul. E. Plater 3, II piętro

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

Strona pleneru YOUNG GRUNWALD-ART

Strona wydarzenia YOUNG GRUNWALD-ART

______________________________

Założenia projektu:

W ramach projektu „Young Grunwald – art 2021”, został zorganizowany plener artystyczny dla 10 wychowanków Pałacu
Młodzieży i 10 osób ze szkoły artystycznej w Kownie, wraz z 4 opiekunami (łącznie 24 osoby). Wymiana odbyła się w
ośrodku w Kownie.
Głównym celem projektu jest zainspirowanie młodzieży z Olsztyna i Kowna do wspólnych działań, które pozwolą na niwelowanie
uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez stworzenie prac plastycznych odnoszących się do Bitwy pod Grunwaldem lub/i
inspirowanych tym wydarzeniem oraz zorganizowanie wystaw poplenerowych w Kownie i Olsztynie.
W trakcie trwania wymiany, młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w programie artystycznym, przygotowanym przez
wychowanków Pałacu Młodzieży oraz młodzieży z Kowna przy wsparciu opiekunów.

Program przewiduje różnorodne zajęcia artystyczne:
– praca artystyczna w plenerze
– wizyty w lokalnych galeriach
– wizyta w pracowni lokalnego artysty
– wspólne malowanie obrazu w centrum Kowna
– wspólne spęedzanie czasu i poznawanie się

As part of the ”Young Grunwald – Art 2020” project, an open-air artistic event will be organized for 10 pupils of the Youth Palace
and 10 people from the art school in Kaunas with 4 guardians (24 people in total). The exchange will take place at the center
in Kaunas.
The main goal of the project is to inspire young people from Olsztyn and Kaunas to joint actions that will allow to overcome
prejudices and stereotypes in perceiving common history and in contemporary relationships.
The above-mentioned goals will be achieved by creating artistic works related to the Battle of Grunwald or inspired by this event
and organizing post-open-air exhibitions in Kaunas and Olsztyn.
During the exchange, young people will actively participate in the artistic program prepared by pupils of the Youth Palace and
youth from Kaunas with the support of their guardians.

The program provides various artistic activities:
– artistic work in the open air – visits to local galleries
– a visit to the studio of a local artist
– painting together in the center of Kaunas
– spending time together and getting to know each other

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit