VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. MÓJ ZABYTEK

Strona główna » Aktualności » VII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. MÓJ ZABYTEK

.

REGULAMIN
VII – go WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. MÓJ ZABYTEK

.

1. Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.

2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich województwa warmińsko – mazurskiego w wieku 10-20 lat.

3. Zadanie konkursowe: Sfotografuj przedmiot, który uważasz za zabytek. Może nim być dowolny przedmiot użytkowy, jak np.: kubek, guzik, stary bilet autobusowy, maszyna do pisania lub szycia, moneta, rzeźba, biżuteria, butelka, mebel, parasol, ubiór albo dokument z domowego archiwum. Do konkursu dopuszcza się reprodukcje i skany obiektów płaskich takich jak: fotografie, karty pocztowe, dokumenty, itp. Dobór przedmiotów uznanych za zabytki, aranżacja, oświetlenie, tło oraz zastosowana technika fotografii są dowolne. Przedstawiony przedmiot w całości powinien zmieścić się w głębi ostrości. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 15 zdjęć pojedynczych lub od 1 do 3 zestawów, każdy składający się maksymalnie z 5 zdjęć, które będą oceniane jako jedna praca.

4. Wymogi konkursowe: Nadesłane w postaci cyfrowej prace muszą spełniać następujące warunki:

Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2400×3600 pikseli oraz nie większa niż 4000×6000 pikseli, format zapisu: JPG. Nazwa pliku powinna zawierać następujące informacje:

Imię_nazwisko autora_wiek autora_tytuł zdjęcia (lub zestawu)_numer zdjęcia_(lub numer zdjęcia w zestawie)_skrót nazwy szkoły_miasto lub miejscowość_adres e-mail autora. rozszerzenie jpg. Np.:

Adam_Kowalski_12l_Artefakt_I_1_LO19_Olsztyn_kowalski@wp.pl.jpg

Razem z pracami należy nadesłać dwa dokumenty tekstowe w wersji elektronicznej utworzone w programie Word zawierające następujące informacje:

I. Imię i nazwisko autora, wiek autora, klasa, pełna nazwa szkoły, adresy pocztowe oraz adresy e-mailowe: autora i szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod kierunkiem którego praca powstała.

Krótki opis przedstawionych przedmiotów zgodny z tytułem i numeracją prac: Tytuł i nr pracy, jaki przedmiot został przedstawiony? Gdzie się znajduje? Przybliżony czas powstania zabytku? Jeśli prace stanowią wypowiedź wielo zdjęciową należy opisać je jako Zestaw. Dodatkowo można określić kontekst historyczny lub kulturowy funkcjonowania przedmiotu.

II. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Rodzica uczestnika niepełnoletniego lub zgodę na przetwarzanie danych podpisaną przez pełnoletniego uczestnika konkursu. Tekst zgody należy wydrukować, czytelnie podpisać, następnie zeskanować lub sfotografować, zapisać w formacie JPG i przesłać wraz z pracami konkursowymi. Tekst oświadczenia:

Zgoda rodzica uczestnika niepełnoletniego
Zgoda  uczestnika pełnoletniego

Nadesłane listy powinny być zatytułowane (temat wiadomości): Mój Zabytek_2020.

Ogólny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekraczać 100MB.

5. Terminy, wysyłka, ocena, ekspozycja, nagrody: Prace spełniające wymogi konkursowe wraz z niezbędnymi informacjami, opisem oraz oświadczeniem proszę nadsyłać na adres: ordelewski.bartosz@palac.olsztyn.eu do dnia 09.04.2020 r. Prace nadesłane po tym terminie, o rozdzielczości mniejszej niż 2400×3600 pikseli, błędnie opisane, nie opisane, zapisane w innym formacie niż JPG lub nadesłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowaliśmy 16.05. 2020 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Młodzieży przy ul, E.Plater 3 w  Olsztynie.

Prace konkursowe oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 10-14 lat oraz 15-20 lat. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna oraz 5 równorzędnych wyróżnień. Jury konkursowe ma prawo do innego podziału nagród.

Oceniając prace konkursowe Jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Wartość historyczna i artystyczna przedmiotu.

2. Kontekst historyczny oraz kulturowy obiektu.

3. Oryginalność doboru i kreatywność przedstawienia zabytku.

4. Walory artystyczne fotografii.

5. Poprawność techniczna pracy.

Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną wydrukowane na koszt organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową do dnia 30.04.2020 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane na adres e-mailowy, z którego nadesłano prace. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nauczyciele otrzymują pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów w formie dyplomów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania, z zachowaniem należnych praw autorskich, nadesłanych na konkurs prac w celu popularyzacji idei konkursu oraz na potrzeby Wirtualnego Muzeum Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

UWAGA: Nagrody oraz wyróżnienia nie wręczone podczas uroczystości 16.05.2020 r. można będzie odebrać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 26.06.2020 r. w Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Nie wysyłamy nagród, wyróżnień, zaświadczeń oraz dyplomów pocztą.

Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

6. Organizator: Pałac Młodzieży im Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn, tel. 895273269. Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: ordelewski.bartosz@palac.olsztyn.eu

7. Współorganizatorzy: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

8. Patronat medialny: Radio Olsztyn

9. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna

10. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2, informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn
Telefon: 89 527 32 69, Faks: 89 535 03 26,
e-mail:sekretariat@palac.olsztyn.eu
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. realizacji zadań statutowych placówki.

  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.

  • Odbiorcami danych są: współorganizatorzy: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie; podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi prawne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

  • Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w sekretariacie Pałacu Młodzieży.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Mój Zabytek”;

  • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

  • Funkcję inspektora ochrony danych pełni:
    Piotr Witkowski (punkt kontaktowy: belferek@gmail.com)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit