Historia

Strona główna » Historia

Historia działalności Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Pałac Młodzieży istnieje w Olsztynie od roku 1950. Od tego czasu zmieniła się nazwa placówki oraz jej oblicze. Za rozpoczęcie działalności placówki przyjmuje się datę 1.09.1950 roku. Placówce nadano wówczas miano Domu Harcerza. Początkowo powstało 14 kół zainteresowań o różnym profilu, np.: zespoły taneczne, zespoły gospodarstwa domowego, zespoły przyrodnicze, zespoły wokalne. 1.09.1957 r. na mocy Uchwały Rady Ministrów nr. 571 z dnia 11.08.1951 r. placówka została przekształcona w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W ciągu całego okresu swej działalności zmieniła czterokrotnie siedzibę i gospodarzy budynków – instytucji, przy których istniała. Dopiero w 1967 r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży otrzymał własny budynek, po internacie technikum chemicznego przy ul. Emilii Plater 3, w którym mieści się do chwili obecnej. Od tego czasu zmienił się całkowicie profil działalności wychowawczej placówki. Zatrudniani byli sukcesywnie instruktorzy-specjaliści z zakresu techniki i sztuki. W latach 1960-1970 nastąpił intensywny rozwój Domu Kultury jako ośrodka upowszechniania kultury i oświaty. Instytucje tego typu miały wówczas ideologiczno-polityczny charakter, ale również duże wsparcie ze strony administracji państwowej. Ówczesne Domy Kultury miały za zadanie zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, ich działalność była inspirowana i zasilana z zewnątrz. Mimo tego, że działalność była cenzurowana, programy narzucone, nie brakowało osób, które chętnie uczestniczyły w zajęciach. Dominującym kierunkiem było wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży. W latach tych na szeroką skalę rozpowszechniały się imprezy masowe kierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców miasta. Odbywały się konkursy piosenki, turnieje tańca towarzyskiego, wieczorki taneczne, rajdy turystyczne, zabawy choinkowe.

1.02.1974 r. przyniósł zmianę nazwy placówki oraz jej struktur organizacyjnych. Placówka przemianowana została na Młodzieżowy Dom Kultury im. Łucji Anatolak. Liczba uczestników wzrosła do 1400 osób, a czas pracy od 8:00-20:00. W tym okresie zespoły MDK przygotowywały od strony artystycznej miejskie i regionalne imprezy kulturalne, np. uroczystości związane z XXX rocznicą wyzwolenia Olsztyna, koncert szkolnych zespołów artystycznych „Lato 1976”.

Koniec lat siedemdziesiątych przyniósł niekorzystne zmiany spowodowane pożarem budynku przy ul. E. Plater. Z tego względu zespoły zostały rozproszone po wielu olsztyńskich szkołach podstawowych, co niewątpliwie stało się dużym utrudnieniem w pracy i kontaktach zespołów. W 1981 roku po remoncie nastąpiło scalanie wszystkich zespołów w dawnym budynku przy ul. E. Plater 3.

Rok 1991 przyniósł kolejną zmianę nazwy z powodu przyłączenia Domu Harcerza do Domu Kultury Dzieci i Młodzieży na Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego „Pałac”.

Obecna nazwa placówki została nadana przez władze miasta w dniu 17.06.1998 roku. Pałac Młodzieży działa w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.10.1983 roku w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Nowy etap w działalności można zauważyć w latach 90-tych, gdyż następuje w tym czasie większa swoboda programowa, zajęcia dostosowuje się do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Bogata oferta programowa, różnorodność zajęć staje się powodem dużego zainteresowania ofertą Pałacu dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć mają szansę atrakcyjnie spędzić czas oraz nabyć nowe umiejętności.

Problemy finansowe u schyłku dekady lat dziewięćdziesiątych zmusiły dyrekcję Pałacu Młodzieży do zdobywania dodatkowych funduszy na utrzymanie placówki. W tym celu wynajmowane są pracownie w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych na różnego rodzaju kursy, zajęcia. Trudności finansowe przyniosły redukcję etatów, jednak wpłynęły na poprawę organizacji pracy, zwiększyły inicjatywę i zaangażowanie pracowników oraz kadry pedagogicznej.

Pałac Młodzieży w dniu 11 listopada 2011 r otrzymał imię Orląt Lwowskich. Obecnie głównym celem działalności placówki jest kształcenie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy oraz pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności organizowania czasu wolnego. Działalność Pałacu spełnia funkcję wspierającą wychowanie przez rodzinę i szkołę.

Opracowała Alicja Opalińska

 

Budynek, siedziba Pałacu Młodzieży, został wzniesiony w 1913 r., wg projektu architekta Paula Lebiusa jako prywatna klinika chirurgii i chorób kobiecych dr. Alfreda Lotzina. Klinika działała do 1945 r. (źródło:  Rafał Bętkowski  „Olsztyn jakiego nie znacie”).

Po wojnie mieścił się tu internat Technikum Chemicznego, następnieTechnikum Budowlane, a od 1967 r. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, w 1974 r. przemianowany na Młodzieżowy Dom Kultury a 17 czerwca 1998 r. na Pałac Młodzieży.

allenstein_big

Pocztówka ze zbiorów Wojciecha Kujawskiego

Opracowała Ewa Wieliczko

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit