Harmonogram i regulamin rekrutacji do Pałacu Młodzieży

Strona główna » Aktualności » Harmonogram i regulamin rekrutacji do Pałacu Młodzieży

 Szanowni Państwo, informujemy, iż zapisy na zajęcia w Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2014/2015 będą odbywały się poprzez elektroniczny nabór. Przedstawiamy harmonogram i regulamin naboru.

 

Informacja dla kandydata

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Pałac przyjmuje wnioski i inne wymagane dokumenty12 maja – 13 czerwca
2014r.
18 – 22 sierpnia 2014r.
Możliwość przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych na zajęcia rozwijające uzdolnienia16 – 27 czerwca
2014r.
      ——————-
Pałac ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych14 lipca 2014r.
godz. 10ºº
27 sierpnia 2014r
godz. 10ºº
Pałac przyjmuje oświadczenia woli przyjęcia do placówkido 15 lipca 2014r.
godz. 14ºº
do 28 sierpnia 2014r.
godz. 14ºº
Pałac ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc16 lipca 2014r.
godz. 10ºº
29 sierpnia 2014r.
godz. 10ºº

Opis zajęć organizowanych przez Pałac  Młodzieży

REGULAMIN REKRUTACJI

do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

na rok 2014/2015

§ 1. Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.

 

§ 2. 1. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, zwany dalej „Pałacem” lub „placówką”, w czasie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, współpracuje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie wykorzystania systemu komputerowego wspomagania pracy jednostek oświatowych „NABÓR”, zwanego dalej „Systemem”.

2. Kandydatami na wychowanków Pałacu są zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole.

3. Kandydatami na wychowanków Pałacu mogą być również spoza Olsztyna – dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole –  kwalifikowane do placówki w ramach wolnych miejsc.

 

§ 3. Kandydata do Pałacu zamieszkałego*) w Olsztynie przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

 

§ 4. 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, kandydaci do Pałacu składają
w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

1)        wniosek do placówki wg ustalonego wzoru (formularz dokumentu należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/olsztyn/)

 

 

2)        zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów.

 

  1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce,
    w sposób określony w art. 20t Ustawy, tj. w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

§ 5. 1. Postępowanie rekrutacyjne do Pałacu, uwzględniając kryteria wymienione w § 6, 7 i 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza
z wykorzystaniem Systemu postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki oraz listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

§ 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, o przyjęciu do Pałacu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

1)     w przypadku kandydata niepełnoletniego i pełnoletniego – następujące kryteria:

a)         wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

b)        niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,

d)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,

e)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,

f)         samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,

g)        objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą,

2)     w przypadku zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych – następujące kryteria:

a)         kandydat zamieszkały w Olsztynie korzystający z zajęć w placówce w poprzednim roku szkolnym,

b)        kandydat zamieszkały w Olsztynie,

c)         kandydat spoza Olsztyna.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Pałacu posiadają kandydaci zamieszkali w Olsztynie. Kandydaci spoza Olsztyna będą przyjmowani do Pałacu w ramach wolnych miejsc.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-b, mają jednakową wartość – po 3 punkty.

4. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c posiada wartość 1 punktu.

 

§ 7. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z § 6, lub jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.

2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia można zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych.

 

§ 8. Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do Pałacu w przypadku, gdy wcześniej był on z przyczyn wychowawczych skreślony z listy wychowanków Pałacu.

 

§ 9. 1. W pierwszej kolejności do Pałacu kwalifikowani są kandydaci, którzy wskazali placówkę we wniosku o przyjęcie i uzyskali największą liczbę punktów.

2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie się do Pałacu. Kandydat zostanie przyjęty do Pałacu w przypadku uzyskania wystarczającej liczby punktów i po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki.

 

§ 10. 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Pałacu oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Pałacu lub informacji
o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.

2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do Pałacu zobowiązany jest,
z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji, do potwierdzenia woli uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego oświadczenia woli przyjęcia do Pałacu zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.

3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Pałacu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Dyrektor Pałacu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 11. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Pałac nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Pałacu przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do Pałacu, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.

3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji, nie później niż do końca sierpnia 2014 r.

 

§ 12. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat do Pałacu jest jego wychowankiem.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Pałacu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Pałacu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

___________________

*) Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

O p i s   p r a c o w n i

wiek

nauczyciel

miejsce

Taniec

Dziecięcy Zespół Ludowy KłOBUCZKI

Biblioteka Publiczno  – Szkolna w Dajtkach

Zajęcia umuzykalniające
Ruch, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, taniec oraz różne zabawy i ćwiczenia muzyczne.Kilka  razy  w  roku prezentacja umiejętności  na zajęciach otwartych i  występach.
3  –  8 latGrażyna Kotarska,akompaniament Piotr  Zielonka
Taniec nowoczesnyMariola Sudzińska
Pracownia Tańca Irlandzkiego
Nauka tańców z ćwiczeniami wzmacniającymi, korygującymi postawę oraz rytmiczno-wokalnymi. Treningi grupy opierają się na elementach tańca klasycznego(balet).Uzupełnieniem zajęć jest wprowadzenie do kultury irlandzkiej poprzez zabawy językowe. Przygotowany program jest prezentowany publiczności.
6  -18 latMagdalena Faszcza
Pracownia tańca  Latino&Flamenco
Nauka tańców z ćwiczeniami wzmacniającymi, korygującymi postawę oraz rytmiczno-wokalnymi. Treningi grupy opierają się na elementach tańca klasycznego(balet).Uzupełnieniem zajęć jest wprowadzenie do kultury krajów hiszpańskojęzycznych poprzez zabawy językowe. Przygotowany program jest prezentowany publiczności.
6 – 18 latMagdalena Faszcza

Instrumenty

Zespoły rockowe i perkusja
Keyboard, pianino
Nauka gry na instrumentach. Wiadomości z zakresu teorii i zasad muzyki. Wychowankowie biorą udział w występach       oraz konkursach na terenie Pałacu Młodzieży oraz w innych ośrodkach kultury w Olsztynie.
6 – 20 latGrażyna KotarskaPM i Biblioteka Publiczno  – Szkolna w Dajtkach
Zespół fletów prostych
Nauka gry na gitarze ze śpiewem.
Uczestnicy poznają akordy oraz sposoby akompaniowania na gitarze. Śpiewają polskie i zagraniczne piosenki rockowe z towarzyszeniem gitary.

gimnazjum i liceum

Tomasz Łukaszuk

Gitara klasyczna
Czytanie nut,wykonywanie utworów klasycznych, melodii filmowych, rozrywkowych oraz poznawanie akordów i ich zastosowanie na przykładzie piosenek. Różne grupy zaawansowania. Udział w koncertach, popisach, konkursach gitarowych.
Michał Piekut
 Podstawy gry na perkusji.
Podstawy gry na perkusji, rytmów perkusyjnych oraz improwizacji.       Zajęcia odbywają się w grupach trzyosobowych po 45 minut.
gimnazjum i liceumTomasz Łukaszuk
Zespoły muzyczne (rockowe)
Praca w małych zespołach muzycznych z wykorzystaniem perkusji, gitar elektrycznych, basowych oraz mikrofonów.
 gimnazjum i liceum Tomasz Łukaszuk

Nauka

Historia sztuki
Zjawiska kultury i sztuki w szerokim kontekście filozofii, literatury i filmu. Tajniki rozwoju sztuki. Sylwetki artystów, ich postawy życiowe, moralne i twórcze. Nauka rozpoznawania stylistyk, analizy i opisu dzieł stuki. Uczestnicy startują w Olimpiadzie Artystycznej, zdają maturę z historii sztuki na poziomie rozszerzonym.

gimnazjum  liceum

Bartosz Ordelewski

Grupa Archeo
Rekonstrukcje strojów średniowiecznych. Tworzenie kolekcji strojów oraz przydatnych przedmiotów. Projektowanie własnych strojów oraz użytkowych przedmiotów Średniowiecza na postawie reprodukcji. Poznanie  dzieł piśmiennictwa i iluminacji, kultury, dnia powszedniego i  zwyczajów Średniowiecza.  Grupa uczestniczy w Dniach Grunwaldu.

gimnazjum, szkoły średnie

Bartosz Ordelewski
Zespół Historii i Wiedzy o Regionie
Zajęcia dla pasjonatów historii. Poznanie genezy i przebiegu zjawisk historycznych. Podstawy naukowego warsztatu pracy historyka. Zajęcia często odbywają się w obiektach historycznych zlokalizowanych na terenie Warmii i Mazur.
Wszystkie etapy edukacjiRyszard Krępuła
Język angielski
Indywidualizacja nauczania, dostosowanie zadań do możliwości każdego uczestnika. Poznawanie odmiennych kultur. Spotkania z ludźmi z całego świata.
Od IV klasy szkoły podstawowej do szkoły średniej

Barbara Głownia

Język niemiecki z turystyką
W dni powszednie nauka języka  niemieckiego na różnych poziomach .W weekendy integracja wychowanków na rajdach lub wycieczkach po Warmii i Mazurach i nie tylko.

7 – 17 lat

Magdalena Wybrańska
 Art & English – zabawa różnymi formami plastycznymi połączona z nauką języka angielskiego i poznaniem kultury krajów anglojęzycznych.5 – 11 latIrmina Kaczor

Śpiew

 Chór Chłopięcy Miasta Olsztyn
Poznanie techniki śpiewu wokalnego, orientacja w zapisie nutowym. W repertuarze jest muzyka dawna, ludowa, rozrywkowa polska i innych krajów. Zespół bierze udział w obozach chóralnych, festiwalach, koncertach.
III – VI klasa SPJózef Wojtkowiak
Chór dziewczęcy
Poznanie techniki śpiewu wokalnego,  orientacja w zapisie nutowym. Śpiewanie piosenek w układzie jedno i wielogłosowym. Muzyka dawna, ludowa, rozrywkowa polska i innych krajów. Zespół bierze udział w obozach chóralnych, festiwalach, koncertach.
III – VI szkoła podstawowaJózef Wojtkowiak
„NO NAME”  – dziewczęcy zespół wokalny  Podstawy emisji głosu. Utwory i piosenki w układzie 3-głosowym z towarzyszeniem pianina. W repertuarze utwory rozrywkowe, rockowe oraz kolędy i pastorałki.Gimnazjum, liceumTomasz Łukaszuk
Pracownia PiosenkiJudyta Mazur
Nauka śpiewania piosenek z akompaniamentem gitary klasycznej. W repertuarze są piosenki turystyczne, żeglarskie, biesiadne i inne.9 – 12 latPiotr Zielonka
Dziecięcy zespół wokalny

Teatr i literatura

Teatr lalek ISKIERKA
spółdziałanie literatury, plastyki i teatru. Poznawanie
technik lalkarskich, projektowanie i wykonanie lalek teatralnych oraz elementów scenografii. Przygotowanie scenariuszy i opracowanie inscenizacji, realizacja własnych adaptacji klasyki literatury dziecięcej. Przedstawienia w Pałacu Młodzieży.
II – VI szkoła podstawowaMałgorzata Najmowicz
„Teatrzyk od zera”
Poznanie istoty teatru ( szczególnie teatru lalek):zabawy i gry teatralne, zabawy słowem, poznawanie klasyki literatury dziecięcej, tworzenie własnych scenariuszy, prace plastyczne związane z wykonywaniem lalek teatralnych i scenografii, przygotowanie prezentacji dla rodziców i opiekunów.
0 -I klasaMałgorzata Najmowicz
Zespół dziennikarski, redakcja „Przeglądu Pałacowego” Poznanie gatunków dziennikarstwa informacyjnego i publicystycznego. Doskonalenie sprawnego posługiwanie się językiem polskim. Zagadnienia kultury języka.Uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach na terenie Pałacu Młodzieży i miasta . Redagowanie informacji na stronę internetową i do „Przeglądu Pałacowego”. Publikowanie prac utalentowanych młodych dziennikarzy i literatów.Od kl. IV kl.SP wzwyżMałgorzata Najmowicz
Grupa literacka
Szkoła podstawowa rozbudzanie zainteresowań literackich i pisarskich poprzez zabawę i kontakt z książką.Praca z młodzieżą starszą – kształcenie sprawności pisarskich i rozwijanie zainteresowań literackich i paraliterackich.
od klasy IV szkoły podstawowej , gimnazjum, liceumKatarzyna Gagacka
Teatr słowaKrzysztof Kapinos

Plastyka i fotografia

Pracownia fotograficzna
Podstawowa wiedza o sprzęcie fotograficznym, kompozycji, świetle. Nauka pracy w ciemni, studiu fotograficznym i obróbki komputerowej. Udział w plenerach, konkursach, wystawach.
VI kl,gimnazjum, liceumEwa Wieliczko
Pracownia filmowa
Pracownia ATELIER– rysunek, malarstwo, scenografia. Specjalizuje się w nauce od podstaw odręcznego          rysunku artystycznego , projektowanie scenografii i kostiumów.Gimnazjum, liceum, studenciGrażyna Jaśkiewicz – Steranko
Rzeźba
Uczestnik zapoznaje się z kilkoma dziedzinami sztuki:- rysunek (ołówek, węgiel, sucha pastel, tusz),- rzeźba (glina, glina ceramiczna, gips, instalacja rzeźbiarska),- ceramika (artystyczna i użytkowa).
Gimnazjum i liceumDawid Gołębiowski
Zajęcia plastyczne oparte o autorski program uwzględniający techniki aktywacyjne, memotechnikę, elementy arteterapii6 – 10 latAnita RaczyńskaP. M. i filia ul.Turowskiego
Malarstwo i rysunek
Nauka malarstwa i rysunku, kompozycji i podstaw projektowania plastycznego.
Gimnazjum i liceumAnita Raczyńska
Rysunek i malarstwo dla początkujących oraz zaawansowanych. Rysowanie i malowanie martwych natur, czasami pejzażu, a po opanowaniu podstawowych umiejętności także człowieka.Gimnazjum i liceumMirosław Garniec
Zajęcia plastyczne 111
Podstawowe pojęcia z plastyki: kompozycja, perspektywa, przestrzeń, barwy.Ćwiczenia ilustracyjne z wyobraźni  i inspirowane baśniami i muzyką. Udział w wystawach i konkursach miejskich oraz  ogólnopolskich.
9 – 12 latAnna Markiewicz
Pracownia malarska 111
Komponowanie prac malarskich i kształtowanie poczucia barwy, poznawanie i stosowanie różnych technik z zakresu plastyki.Udział w wystawach w Saloniku Wystawowym Pałacu Młodzieży.
Gimnazjum i liceumAnna Markiewicz
Pracownia rękodzieła artystycznego
Motyw przewodni – tkanina dekoracyjna (tkactwo ręczne,batik, malowanie na jedwabiu, filcowanie, patchwork, aplikacje, haft oraz techniki własne).Lepienie z różnych mas. Wykonywanie ozdób świątecznych, biżuterii. Szydełkowanie, robienie na drutach, szycie ręczne i na maszynie. Na zajęciach jest możliwość wyboru techniki zgodnie z zainteresowaniami.
Od II kl. SP bez ograniczeńTeresa Jabłońska
Pracownia rękodzieła SZTUKODZIAŁANIE
Poznanie świata rękodzielniczych technik plastycznych, tworzenie własnych gier i zabaw, udział w przygotowaniu scenografii do przedstawień teatralnych.
7 – 15 latAlicja Borsiak-Śleszyńska
Pracownia projektowania strojówEdyta Jurkowska

Sport i turystyka

Zespoły turystyczno – krajoznawcze
Zdobywanie wszechstronnej wiedzy o własnym regionie i o innych wybranych regionach kraju i Europy. Aktywny udział w różnych formach życia turystycznego poprzez uczestnictwo w wędrówkach, wycieczkach, rajdach i obozach. Zdobywanie oznak turystycznych.
9  – 18 latHelena Ślusarczyk
Zespoły turystyczno – krajoznawcze
Zdobywanie wszechstronnej wiedzy o własnym regionie i o innych wybranych regionach kraju i Europy. Udział  w wędrówkach, wycieczkach, rajdach i obozach. Zdobywanie oznak turystycznych. Organizacja i ocena masowych imprez turystycznych. Udział w znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach turystycznych.
7  – 20 latAlicja Opalińska
Sekcja strzelecka -Nauka strzelania z karabinu pneumatycznego i sportowego. Udział w zawodach i imprezach strzeleckich oraz sportowo-obronnych. Uzyskiwanie odznaki i klasy strzelectwa sportowego, a także przygotowanie do zdobycia patentu i licencji strzeleckiej.12 – 18 latZbigniew AmbrożkoKryta strzelnica w ZSO nr 3   przy ul. Wańkowicza 1
Sekcja strzelecka – zajęcia (treningi) z broni kulowej i pneumatcznej. Udział w zawodach i imprezach strzeleckich oraz sportowo-obronnych od szczebla krajowego do ogólnopolskiego.Od 12 latWiesław Mroczkowskij.w.
Żeglarstwo turystyczneJolanta Piotrowicz
Sekcja brydża sportowego
Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z brydżem oraz dla tych, które jak dotąd miały styczność tylko z brydżem amatorskim. Sportowa odmiana ułatwia kontakty i poznanie ciekawych ludzi. Zajęcia z   gry już od pierwszych zajęć.Uczniowie są reprezentantami województwa warmińsko-mazurskiego.
Od ostatnich klas szkoły podstawowejArkadiusz Ćwirko,także  Mirosław Cichocki – trener reprezentacji kobiet i juniorek  – aktualnych mistrzyń świata
Sekcja szachowaAndrzej Janczak
Gimnastyka korekcyjna, turystyka i rekreacja
Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy poprzez harmonijny rozwój fizyczny i odpowiedni dobrane ćwiczenia. Wdrażanie do turystyki i rekreacji ruchowej
5 – 19 latWanda Tuma
Pracownia żywego słowa z elementami logopedii3 – 20 latMagdalena Panasik
ModelarstwoPiotr Witkowski
Modele redukcyjne
Budowanie modeli redukcyjnych z wykorzystaniem gotowych plastikowych zestawów oraz elementów z drukarki 3D, wykonywanie modeli kartonowych, makiet i dioram z zastosowaniem podstawowych technik modelarskich. Uczestnicy w wieku od 6 roku życia. 
od 6 roku życia.

Modele latające
Budowanie rzutek, modeli styropianowych (również sterowanych aparaturą RC, z zastosowaniem elementów przygotowanych ploterem CNC), balonów, latawców i rakiet oraz modeli typu Świerszczyk i Jaskółka. Uczestnicy w wieku od 10 roku życia.
od 10 roku życia
Projektowanie i majsterkowanie
Projektowanie i budowa przedmiotów użytkowych oraz realizacja nietypowych projektów z zastosowaniem drukarki 3D oraz prostych narzędzi do obróbki ręcznej drewna, tworzyw sztucznych i metali. Uczestnicy w wieku od 10 roku życia.
od 10 roku życia

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit