Deklaracja dostępności

Strona główna » Bez kategorii » Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://palac.olsztyn.eu/

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strona internetowa Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2022-06-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Wyświetlane filmy nie posiadają napisów dla osób o szczególnych potrzebach, część plików jest niedostępna cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełaniania wymagań

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Piotr Witkowski,
witkowski.piotr@palac.olsztyn.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
89 527 32 69
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

Emilii Plater 3
10-562 Olsztyn

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się tuż obok budynku na terenie posesji. Można na niego wjechać przez bramę. Szlaban otwiera się za pomocą pilota.

Wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się tuż przy chodniku.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku napotkamy przestronny w kształcie kwadratu ok. trzydziestometrowy hol. Do sal dydaktycznych i toalet na parterze prowadzą dwustopniowe schody. Aby dostać się do sekretariatu placówki trzeba pokonać schody.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Aplikacje mobilne

 • Brak aplikacji mobilnych.
UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit