Procedury bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w okresie pandemii covid-19

Strona główna » Aktualności » Procedury bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w okresie pandemii covid-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OPRACOWANE W CELU ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ, ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY NA TERENIE PLACÓWKIW TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

wprowadzone zarządzeniem Dyrektora nr 25/2021 z dnia 4.10.2021 r.
(opracowane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, rodziców oraz wychowanków placówki.
 2. Procedury określają działania, które mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia się koronawirusem.
 3. Na czas pandemii wyznacza się dwa wejścia do Pałacu Młodzieży – pierwsze od ul. E. Plater, którym wchodzi się na zajęcia odbywające się na parterze. Drugie wejście od strony ogrodu, od strony ul. Reja, którym wchodzi się do sekretariatu i na zajęcia odbywające się na I,II i III piętrze.
 4. Na czas pandemii zajęcia odbywają się tylko na terenie Pałacu Młodzieży i poza placówką na zasadach określonych dla każdego z tych miejsc osobno.
 5. W czasie epidemii na terenie placówki pracę świadczą pracownicy wyznaczeni przez dyrektora.
 6. Obowiązuje ruchomy plan zajęć dostosowany do aktualnych możliwości placówki.
 7. Informacje o aktualnym planie ukazują się na stronie internetowej PM i na FB. Rodzice informowani są tez bezpośrednio przez nauczycieli.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym oraz MEN w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Wraz z wicedyrektorem organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, m.in.:
 • zobowiązuje pracowników do zachowania między sobą półtorametrowego odstępu,
 • nie dopuszcza do pracy pracowników z objawami choroby.
 • ogranicza przebywanie rodziców i osób trzecich na terenie placówki.
 • wyznacza pracowników pełniących dyżur przy drzwiach wejściowych.
 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: szatnia.
 2. Na czas pandemii likwiduje się szatnię w Pałacu Młodzieży. Okrycia wierzchnie dzieci i młodzież biorą ze sobą do sal i umieszczają na krzesłach.
 3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 4. Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami w przypadku podejrzenia choroby u wychowanka.
 5. Dopilnowuje, aby:
  • przy wejściach do placówki umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją,
  • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wisiały instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci,
  • przy wejściach wisiały instrukcje, pokazujące jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz
  • znajdowały się kosze na zużyte rękawiczki, maseczki.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PAŁACU MŁODZIEŻY

  1. Do pracy w PM mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos i mają obowiązek używać ich na terenie placówki. Przy wejściu do placówki i w trakcie pracy konieczna jest dezynfekcja rąk.
  3. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
  4. Pracownicy przestrzegają zasad BHP i niniejszych procedur.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

  1. Uważnie obserwują wychowanków. Jeżeli wychowanek manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować w szatni z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania wychowanka z placówki.
  2. Instruują wychowanków w jaki sposób należy myć ręce i pilnują aby dzieci je myły.
  3. Przekazują informacje dotyczące nowych zasad pobytu na zajęciach.
  4. Wietrzą salę w trakcie zajęć (przy sprzyjającej pogodzie) i obowiązkowo po ich zakończeniu.
  5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzą zajęcia na terenie przylegającego do budynku ogrodu.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

  1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z PM muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  2. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić z dziećmi na teren placówki, dzieci są przyprowadzane do drzwi placówki. Przy wejściu obowiązuje zasada – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  3. Wyjątkiem od tej reguły są przedpołudniowe zajęcia dla najmłodszych (twórcze zabawy, zajęcia umuzykalniające). Najmłodsze dzieci (do lat 6) mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów.
  4. Wychowankowie do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać wychowanka do PM.
  6. Informują w jak najszybszym terminie dyrektora o wystąpieniu choroby w rodzinie lub/i objęciu rodziny kwarantanną.
  7. Wyrażają zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury.
  8. Temperatura powyżej 37 ˚C uniemożliwia udział w zajęciach.
  9. Kontaktują się z pracownikami PM wyłącznie telefonicznie.
  10. Wyposażają dziecko w pudełko (np. po butach) podpisane imieniem i nazwiskiem do przechowywania materiałów plastycznych, przeznaczonego do wyłącznego użytku dziecka.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Jedna grupa wychowanków przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 3 m2na 1 osobę (wychowanków i nauczycieli).
 4. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 5. Wychowanek posiada własne podpisane pudełko na materiały plastyczne (przybory). Wychowankowie nie powinni wymieniać się materiałami (przyborami) między sobą.
 6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić min. 1,5 m.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz przeprowadzać dezynfekcję.
 8. Nauczyciel organizuje zajęcia dla swojej grupy organizując przerwy co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 9. W danym dniu zajęcia realizowane są dla maksymalnie 2 grup w danej pracowni.
 10. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z ogrodu PM oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie PM, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 11. Sprzęt w pałacowym ogrodzie, wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. W ogrodzie może przebywać maksymalnie do 5 grup przy założeniu, że zachowany jest między nimi odpowiedni dystans.
 13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy wychowankami.
 14. W placówce nie funkcjonuje szatnia. Wierzchnie okrycia wychowankowie mają przy sobie.
 15. We wszystkich częściach wspólnych budynku PM obowiązuje noszenie maseczek (korytarze, toalety).

 

PRACA W PAŁACU MŁODZIEŻY IM. ORLĄT LWOWSKICH W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

  1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnych środków higienicznych, tj. bardzo częstego mycia rąk mydłem przez co najmniej 30 sekund.
  2. Wszyscy pracownicy PM powinni, w miarę możliwości, korzystać ze środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek w zależności od charakteru zajęć.
  3. Środki ochrony indywidualnej wyrzucane są do oznakowanych koszy na śmieci.
  4. Szatnia jest wyznaczona jako miejsca izolacji wychowanków.
  5. Używane w trakcie pracy i zajęć przedmioty muszą zostać zdezynfekowane środkiem do dezynfekcji na bazie minimum 60 % alkoholu, zgodnie z wytycznymi GIS.
  6. Sale są dezynfekowane i wietrzone po każdych zajęciach.

PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

  1. Nauczyciel lub pracownik PM, który zauważył u wychowanka objawy choroby (duszności, kaszel, gorączka, wysypka, biegunka) prosi o pomoc i niezwłocznie izoluje go w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu (w szatni na parterze).
  2. Pracownik obsługi lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora do pomocy bezzwłocznie zabezpiecza się w kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.
  3. Nauczyciel telefonicznie lub osobiście natychmiast powiadamia o fakcie dyrektora oraz rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.
  4. Pracownik pomagający pozostaje z wychowankiem pamiętając o 2 m odległości.
  5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
  6. Pracownik, który źle się poczuje, lub u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę):
   1. przerywa swoją pracę,
   2. zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia zachowując wymagany dystans i środki ostrożności,
  7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w maseczkę, kombinezon ochronny, rękawiczki,
  8. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa i informuje o fakcie organ prowadzący,
  9. W przypadku wystąpienia na terenie placówki przypadku zakażenia dyrektor wraz z organem prowadzącym podejmują decyzję o wszelkich dalszych działaniach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2. Procedury obowiązują do odwołania.
  3. Z uwagi na nieprzewidziane sytuacje procedury mogą ulec zmianie.

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
Angelika Stawisinska

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA

Klauzula informacyjna RODO

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit