VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek

Strona główna » Aktualności » Aktualności Plastyka i Fotografia » VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. Mój Zabytek

REGULAMIN

VI – go WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. MÓJ ZABYTEK

 

 1. Cel konkursu: Nadal chcemy rozwijać oraz pogłębiać fascynacje młodzieży historią, różnorodnością kulturową, postaciami oraz faktami związanymi z regionem Warmii i Mazur.
 2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich województwa warmińsko – mazurskiego w wieku 10-20 lat.
 3. Zadanie konkursowe: Sfotografuj przedmiot, który uważasz za zabytek. Może nim być dowolny przedmiot użytkowy, jak np.: kubek, guzik, stary bilet autobusowy, maszyna do pisania lub szycia, moneta, rzeźba, biżuteria, butelka, mebel, parasol, ubiór albo dokument z domowego archiwum. Do konkursu dopuszcza się reprodukcje i skany obiektów płaskich takich jak: fotografie, karty pocztowe, dokumenty, itp. Dobór przedmiotów uznanych za zabytki, aranżacja, oświetlenie, tło oraz zastosowana technika fotografii są dowolne. Przedstawiony przedmiot w całości powinien zmieścić się w głębi ostrości. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 15 zdjęć pojedyńczych lub od 1 do 3 zestawów, każdy składający się maksymalnie z 5 zdjęć, które będą oceniane jako jedna praca.
 4. Wymogi konkursowe: Nadesłane w postaci cyfrowej prace muszą spełniać następujące warunki:
  Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 2400×3600 pikseli oraz nie większa niż 4000×6000 pikseli, format zapisu: JPG. Nazwa pliku powinna zawierać następujące informacje:I.Imię_nazwisko autora_tytuł zdjęcia (lub zestawu)_numer zdjęcia_(lub numer zdjęcia w zestawie)_skrót nazwy szkoły_miasto lub miejscowość_adres e-mail autora. rozszerzenie jpg. Np.:
  Adam_Kowalski_Artefakt_I_1_LO19_Olsztyn_kowalski@wp.pl.jpg
  Razem z pracami należy nadesłać dwa dokumenty tekstowe w wersji elektronicznej utworzone w programie Word zawierające następujące informacje:
  I. Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, pełna nazwa szkoły, adresy pocztowe oraz adresy e-mailowe: autora i szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod kierunkiem którego praca powstała.Krótki opis przedstawionych przedmiotów zgodny z tytułem i numeracją prac: Tytuł i nr pracy, jaki przedmiot został przedstawiony? Gdzie się znajduje? Przybliżony czas powstania zabytku? Jeśli prace stanowią wypowiedź wielo zdjęciową należy opisać je jako Zestaw. Dodatkowo można określić kontekst historyczny lub kulturowy funkcjonowania przedmiotu.II. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Rodzica uczestnika niepełnoletniego lub zgodę na przetwarzanie danych podpisaną przez pełnoletniego uczestnika konkursu. Tekst oświadczenia w załącznikach.
  Nadesłane listy powinny być zatytułowane (temat wiadomości): Mój Zabytek_2019.
  Ogólny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekraczać 100MB.Zgoda_rodzica_Moj_Zabytek_2019
  Zgoda_uczestnika_pełnoletniego_Moj_Zabytek_2019
 5. Terminy, wysyłka, ocena, ekspozycja, nagrody: Prace spełniające wymogi konkursowe wraz z niezbędnymi informacjami, opisem oraz oświadczeniem proszę nadsyłać na adres: MojZabytek@palac.olsztyn.pl do dnia 12.04.2019 r. Prace nadesłane po tym terminie, o rozdzielczości mniejszej niż 2400×3600 pikseli, błędnie opisane, nie opisane, zapisane w innym formacie niż JPG lub nadesłane na inny adres nie będą rozpatrywane. Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowaliśmy 18.05. 2019 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Młodzieży przy ul, E.Plater 3 w  Olsztynie.Oceniając prace konkursowe będziemy kierować się następującymi kryteriami:
 1. Wartość historyczna i artystyczna przedmiotu.
 2. Kontekst historyczny oraz kulturowy obiektu.
 3. Oryginalność doboru i kreatywność przedstawienia zabytku.
 4. Walory artystyczne fotografii.
 5. Poprawność techniczna pracy.
  Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną wydrukowane na koszt organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową do dnia 30.04.2019 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane na adres e-mailowy z którego nadesłano prace. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodę główną ufunduje Gmina Olsztyn. Nauczyciele otrzymują pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów w formie dyplomów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania, z zachowaniem należnych praw autorskich, nadesłanych na konkurs prac w celu popularyzacji idei konkursu oraz na potrzeby Wirtualnego Muzeum Pałacu Młodzieży w Olsztynie.
  UWAGA: Nagrody oraz wyróżnienia nie wręczone podczas uroczystości 18.05.2019 r. można będzie odebrać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2019 r. w Pałacu Młodzieży w Olsztynie.
  Nie wysyłamy nagród, wyróżnień, zaświadczeń oraz dyplomów pocztą.
  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 1. Organizator: Pałac Młodzieży im Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn, tel. 895273269. Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: MojZabytek@palac.olsztyn.pl
 1. Współorganizatorzy: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna. Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. 
 1. Patronat medialny: Radio Olsztyn
 1. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna 
 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2, informujemy:
  Administratorem danych osobowych jest:
  Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich, ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn, NIP 7391184165.
 • Odbiorcami danych są: współorganizatorzy: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie; podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi prawne.
 • Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w sekretariacie Pałacu Młodzieży.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Mój zabytek”;
 • Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu określonym w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
  Piotr Witkowski
  Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych:
  kontakt@idpo.pl
  https://idpo.pl/kontakt
  infolinia: +48511793443

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

UM Olsztyn Miejsce odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO Deklaracja dostęności
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit